Festivāls

Festivāls ir kā māksliniecisks piedzīvojums. Skatītāji aicināti doties uz festivālu kā vienotu mākslas darbu, nevis plaši atpazīstamu mākslinieku un izdaudzinātu vārdu meklējumos, iepriekš iepazīstoties ar programmu

The festival is designed as an artistic adventure. The audience is invited to go to the festival as a unified work of art, not to look for recognizable names and stars after familiarizing themselves with the program

3 dienas 

Augusta otrā nedēļas
nogale

3 days

Second weekend of August

No programmas līdz festivāla teritorijas scenogrāfijai – festivāls veidots kā māksliniecisks sajūtu ceļojums. Katra detaļa festivāla teritorijā iekļaujas pārdomātā scenogrāfijā, kurā nav vietas komerciāliem reklāmas stendiem vai tirgotājiem, kas varētu novērst skatītāju uzmanību vai nogurdināt uztveri. Tādējādi apmeklētāji tiek aicināti ar atvērtību piedalīties festivālā no sākuma līdz beigām un atklāt jaunus mākslas darbus bez iepriekšējiem stereotipiem un aizspriedumiem. Festivālā visi koncerti un izrādes ir vienlīdz svarīgas, tāpēc tie nenotiek vienlaicīgi, un starp programmas norisēm ir aptuveni stundu ilga pauze, lai publika varētu izbaudīt  iepriekšējās norises mākslinieciskā pārdzīvojuma pēcgaršu un sagatavoties nākamajam. Festivāla nepiespiestā gaisotne veicina apmeklētāju izzināt kāri, tāpēc nebaidāmies akcentēt laikmetīgo mākslu. Bērni un jaunieši ir mūsu nākotnes publika, tāpēc īpaši liela uzmanība festivālā tiek pievērsta kvalitatīvas mākslinieciskās programmas veidošanai bērniem un jauniešiem. Festivāls Sansusī vēršas ar skatu nākotnē – audzinot jaunos klausītājus un atbalstot šodienas talantīgākos māksliniekus. Mēs ticam, ka šodien radītie darbi būs rītdienas klasika, tāpēc līdzās klasikas šedevriem festivālā liela uzmanība vērsta XX un XXI gadsimta skaņdarbiem. Festivāls vēlas Latviju redzēt ne tikai kā kultūru patērējošu, bet arī radošu valsti. Tāpēc katru gadu festivāls pasūta jaundarbus gan mūzikas, gan skatuves mākslas jomā. Festivāls ir telpa, kurā skatuves mākslas darboņi var realizēt savu talantu un ieceres. 

From the program to the scenography of the festival territory – the festival is designed as an artistic journey of the senses. Every detail in the festival territory fits into a well-thought-out scenography, where there is no place for commercial billboards or traders that could distract the audience or tire their perception. Thus, visitors are invited to participate in the festival with openness from beginning to end and to discover new works of art without preconceived stereotypes and prejudices. At the festival, all concerts and performances are equally important, so they do not take place at the same time, and there is a break of about an hour between the events of the program, so that the audience can enjoy the aftertaste of the previous artistic experience and internally prepare for the next one. The relaxed atmosphere of the festival encourages the curiosity of the visitors, so we are not afraid to put such a big emphasis on contemporary art. Creating a new generation of viewers. Children and young people are our future audience, so special attention is paid at the festival to creating a high-quality artistic program for children and young people. Promotion of creativity. The festival in Sanssouci looks to the future – educating young listeners and supporting today’s most talented artists. We believe that the works created today will be the classics of tomorrow, so in addition to the classic masterpieces, the festival focuses a lot of attention on the compositions of the 20th and 21st centuries. The festival wants to see Latvia not only as a country that consumes culture, but also as a creative country. Therefore, every year the festival commissions new works in the field of both music and performing arts. A space is provided where performing arts workers can realize their talent and ideas.

Ieskats iepriekšējos festivālos

A look at previous festivals

Brīvprātīgie

Mums patīk Sansusī un mēs gribam, lai Sansusī ir labs un skaists notikums. Bez palīgiem tas nebūtu iespējams! Raksti uz brivpratigais@sansusi.lv

Volunteers

We love Sanssouci and we want Sanssouci to be a good and beautiful event. It wouldn’t be possible without helpers! Write to brivpratigais@sansusi.lv

Susēja

Festivāls noris Aknīstes novadā, vairs neeksistējoša ciema Susēja bijušās pagastmājas pagalmā un blakus mežiņos un cirsmās. Attālums no šejienes līdz Rīgai ir aptuveni 150 km, bet līdz smaidam sejā un vieglumam kājās tikai pāris minūtes.

The festival takes place in the Aknīste district, in the yard of the former parish house of Susėja, a no longer existing village, and in the nearby woods and clearings. The distance from here to Riga is about 150 km, but it only takes a couple of minutes to get a smile on your face and lightness on your feet.