Festivallink 2.0

Unikāls četru festivālu muzikāls kopdarbs “LOKS”

Unique Musical Collaboration of Four Festivals “LOKS”

Projekta “Festivallink 2.0” ietvaros top “LOKS” – četru valstu komponistu kopdarbs četriem dažādu instrumentu kvartetiem, kas tiks izpildīts dažādos veidos četros festivālos četrās valstīs. 

Projekta mērķis ir uzlabot mazu un neatkarīgu organizāciju komandas spējas saskarties ar kopīgiem izaicinājumiem un grūtībām, veicot speciālistu apmaiņu un piekļuvi specializētām zināšanām. Kā arī veicināt māksliniecisko sadarbību un stimulēt kopīgus radošus procesus un lēmumu pieņemšanu, apvienojot pašu identitāti un kopienas iniciatīvas ar kopīgām vērtībām. 

Projektā apvienoti festivāli un komponisti – Somijas “Silence Festival” un Lauri Suponens, Vācijas “Classic Beat Festival” un Sofija Günsta, Nīderlandes “Bachfestival Dordrecht” un Oene van Geel, Latvijas festivāls “Sansusī” un Krists Auznieks.

No sēklu iesēšanas nenoteiktības līdz ražas pārpilnībai, skaņdarbs met arku jeb loku starp četriem tā izpildījumiem, aptverot visu veģetācijas procesu. Katrs kvartets ir saspēle starp katra atsevišķa komponista iztēli un telpu, kas veidojas starp komponistiem. Katrs kvartets tiek izpildīts atsevišķi, tajā pašā laikā ir sasaistīts ar pārējiem trim. Kopā visi četri kvarteti veidos skaņdarbu orķestrim ar 16 izpildītājiem, kas vienlaikus darbojas vienā un vairākās vietās. 

Pirmā kvarteta versija vijolei, altam, čellam un kontrabasam, ko izpildīs “Uusinta ensemble”,  paredzēta 8. un 9. jūnijā Somijā “Silence festival” (https://www.hiljaisuusfestivaali.fi/)

23. jūnijā Nīderlandē Dordrehtā “Bachfestival Dordrecht” (https://www.bachfestivaldordrecht.nl/) būs dzirdama otrā skaņdarba versija flautai, obojai, basklarnetei un fagotam.

Vācijā festivālā “Classical Beats” (https://www.classicalbeat.de/) versija elektriskajai ģitārai, bungu komplektam, trombonam un elektriskajam basam tiks atskaņota 22. jūlija vakarā un to izpildīs mūziķi no “Munich Composer Orchestra by Gregor Hübner”.

Un ceturtā versija balsij, koklei, akordeonam un flīgelhornam, ko izpildīs Daniils Kuzmins, Līga Griķe, Artūrs Noviks un Kristians Kalva, notiks festivālā Sansusī www.sansusi.lv 10. augusta vakarā.

Visbeidzot, rudenī visas četras versijas būs klausāmas un skatāmas vienkopus kā orķestra versija Toma Harjo filmā, kas tiks vienlaicīgi izrādīta visās augstākminētajās valstīs (datums tiks precizēts).

Projektus līdzfinansē Eiropas Savienība un Latvijas Kultūras ministrija.

Unique Musical Collaboration of Four Festivals “LOKS”

As part of the “Festivallink 2.0” project, “LOKS” is being created—a collaborative work by composers from four countries, performed by four different instrumental quartets in four festivals across four nations.

The project aims to enhance the capabilities of small and independent organizations in facing common challenges and difficulties by facilitating specialist exchanges and access to specialized knowledge. It also seeks to promote artistic collaboration and stimulate joint creative processes and decision-making, blending individual identities and community initiatives with shared values.

The project brings together festivals and composers: Finland’s “Silence Festival” with Lauri Supponen, Germany’s “Classical Beats Festival” with Sophia Günsta, the Netherlands’ “Bachfestival Dordrecht” with Oene van Geel, and Latvia’s “Sansusī” with Krists Auznieks.

From the uncertainty of planting seeds to the abundance of harvest, the piece draws an arc or loop through its four performances, encompassing the entire vegetation process. Each quartet is a synergy between the imagination of an individual composer and the space formed between composers. Each quartet is performed separately but is interconnected with the other three. Together, the four quartets form a composition for an orchestra of 16 performers, operating both as a single entity and in multiple locations simultaneously.

The first version of the quartet for violin, viola, cello, and double bass, performed by “Uusinta ensemble,” is scheduled for June 8 and 9 in Finland at the “Silence Festival” (https://www.hiljaisuusfestivaali.fi/ ).

On June 23 in the Netherlands at the “Bachfestival Dordrecht” (https://www.bachfestivaldordrecht.nl/ ), the second version of the composition for flute, oboe, bass clarinet, and bassoon will be heard.

In Germany, at the “Classical Beats” festival (https://www.classicalbeat.de/ ), the version for electric guitar, drum kit, trombone, and electric bass will be performed on the evening of July 22 by musicians from the “Munich Composer Orchestra by Gregor Hübner.”

The fourth version for voice, kokle, accordion, and flugelhorn, performed by Daniils Kuzmins, Līga Griķe, Artūrs Noviks, and Kristians Kalva, will take place at the Sansusī festival (www.sansusi.lv ) on the evening of August 10.

Finally, in the autumn, all four versions will be presented together as an orchestral version in a film by Toma Harjo, to be simultaneously shown in all the aforementioned countries (date to be specified).

The project is co-financed by the European Union and the Latvian Ministry of Culture.