Nolikums / Noteikumi

Vispārējie jautājumi

 • “Sansusī mūziķu kautiņu turnīrs” (turpmāk tekstā Kautiņi) ir biedrības “Sansusī” un kultūrtelpas “Tu jau zini Kur” sadarbības projekts. 
 • Kautiņos var piedalīties ikviens, kam ir muzikālā izglītība, tai skaitā studējoši mūziķi.
 • Dalībai Kautiņos nav notiekts vecuma ierobežojums.
 • Lai pieteiktu savu dalību Kautiņiem, dalībniekiem ir jāiesūta speciāli Kautiņiem veidots pieteikuma video ar muzikāliem elementiem 3-4min. garumā. Pieteikšanās termiņš 2023. gada 28. maija plkst. 23:59 sūtot pieteikumu e-pastā kauslis@sansusi.lv 
 • Iesūtot savu video pieteikumu, dalībnieki apliecina, ka tie spēs piedalīties visās Kautiņu norises dienās. Organizatori nodrošinās dalībnieku nokļūšanu uz tā, kautiņu vietām, kas atrodas ārpus kultūrtelpas “Tu jau zini Kur”. Kautiņu norisies vietas un datumi:
 • 28. jūnijs – Kultūrtelpa “Tu jau zini Kur”, Rīga, Tallinas iela 10
 • 11. jūlijs – Kultūrtelpa “Tu jau zini Kur”, Rīga, Tallinas iela 10
 • 25. jūlijs –  Kultūrtelpa “Tu jau zini Kur”, Rīga, Tallinas iela 10
 • 11. augusts – Aknīste, festivāla “Sansusī” ietvaros (transports uz norises vietu tiek nodrošināts)
 • 22. augusts –  Kultūrtelpa “Tu jau zini Kur”, Rīga, Tallinas iela 10
 • 5. septembris –  Kultūrtelpa “Tu jau zini Kur”, Rīga, Tallinas iela 10
 • 16. septembris – Valmiera, pasākuma “Sansusī vakars Valmierā” ietvaros (transports uz norises vietu tiek nodrošināts)
 • 27. septembris –  Kultūrtelpa “Tu jau zini Kur”, Rīga, Tallinas iela 10
 • Kautiņos drīkst piedalīties arī 1. sezonas dalībnieki, izņemot 1. vietas ieguvēju.
 • Pēc iesūtītajiem video pieteikumiem organizatori atlasīs 16 dalībniekus, kuru video pieteikums un kompetence un spējas atbildīs Kautiņu specifikai. 
 • Katrā Kautiņu vakarā ir paredzēti 2 Kautiņu pāri (katrā 2 dalībnieki), kur, pēc žūrijas balsojuma, no katra pāra viens uzvarētājs tiek virzītis uz nākamo kārtu. 
 • Katrā Kautiņā, dalībnieks atskaņo 3 muzikālus skaņdarbus (iesakām sagatavot vairāk lai atbildot pretiniekam ir no kā izvēlēties), ne garākus par 7 minūtēm, kurus izpildīt pamīšus ar savu pretinieku. 
 • Katru Kautiņu dalībnieku vērtēs žūrija- viens mūzikas, viens skatuves vai žurnālistikas profesionālis, pasākuma apmeklētāji ar balsojuma žetoniem, katru vakaru viens nejauši izvēlēts skatītājs un apvienotā biedrības “Sansusī” un “Tu jau zini Kur” komanda. 
 • Piedaloties Kautiņos, dalībnieki piekrīt, ka tie var tikt fotografēti un filmēti. Materiāli tiks izmantoti organizatoru vajadzībām, kā arī var tikt izmantoti publiski. 

Kautiņu mērķi 

 • caur muzikāli atraktīvu skatuves formātu sekmēt publikas interesi par akadēmisko kamermūziku un tās izpildītājiem;
 • veicināt vispārējā kultūras pasākumu piedāvājuma diversifikāciju un autentiskumu;
 • parādīt mūziķu dažādās personīgās un profesionālās šķautnes un veicināt akadēmiskās vides humanizēšanu. 

Atbalsts kautiņu dalībniekiem

 • Katrs kautiņu dalībnieks varēs saņemt konsultāciju no kautiņu veidotājiem Armanda Siliņa Bergmaņa un Ulda Trapenciera.
 • Dalībnieki, kuri ikdienā uzturās ārzemēs, iepriekš sazinoties ar organizatoriem, varēs saņemt ceļa izdevumu kompensāciju.
 • Ja kautiņa norisei nepieciešama papildus instrumentu īre, sazinoties laicīgi ar organizatoriem, organizatori mēģinās iespēju robežās tos nodrošināt;
 • Katrs kautiņu dalībnieks, par dalību kautiņā saņems honorāru 100,00EUR (viens simts eiro, 00 centi)  apmērā, pirms nodokļu nomaksas. 
 • Katram kautiņu dalībniekam, kurš tiks izbalsots, pienāksies organizatoru sagādāta torte.
 • Kautiņu 1. vietas ieguvējs saņems honorāru 1000,00 EUR (viens tūkstotis, 00 centi) apmērā pirms nodokļu nomaksas un garantētu koncertu  festivālā “Sansusī” 2024.gadā.

Papildus

 • Visus jautājumus, kas nav atrunāti nolikumā var iesūtīt rakstiski uz epastu kauslis@sansusi.lv vai izrunāt ar organizatoriem personīgi, zvanot uz tālruni +371 29729188 (Armands Silinš Bergmanis) 
 • Organizatoru saglabās kautiņu dalībnieku personas datus līdz “Sansusī mūziķu kautiņu turnīra” beigām, t.i. 2023. gada 1. Oktobrim, un neizpaudīs tos trešajām personām.
 • Kautiņu norisi atbalsta Valsts kultūrkapitāla fonds un Rīgas dome.

General questions

 • The “Sansusī Musicians’ Standoff” (hereinafter referred to as Stadoff) is a joint project of the “Sansusī’ ‘ association and the cultural space “Tu jau zini Kur”.
 • Anyone with a musical education, including music students, can participate in the Stadoff.
 • There is no age limit for participation in the Standoff.
 • To register for the Standoff, participants must submit a 3-4 minute application video specifically created for the Standoff with musical elements. The application deadline is 23:59 on May 28, 2023, by sending the application by email to kauslis@sansusi.lv
 • By submitting their video application, participants confirm that they will be able to participate in all Standoff days. The organisers will provide transport for participants to the battlegrounds, which are located outside the cultural space “Tu jau zini Kur”. The Standoff will take place at the following venues and dates:
 • June 28th – Cultural space “Tu jau zini Kur”, Riga, Tallinas Street 10
 • July 11th – Cultural space “Tu jau zini Kur”, Riga, Tallinas Street 10
 • July 25th – Cultural space “Tu jau zini Kur”, Riga, Tallinas Street 10
 • August 11th – Aknīste, during the “Sansusī” festival (transportation to the venue is provided)
 • August 22nd – Cultural space “Tu jau zini Kur”, Riga, Tallinas Street 10
 • September 5th – Cultural space “Tu jau zini Kur”, Riga, Tallinas Street 10
 • September 16th – Valmiera, during the event “Sansusī Evening in Valmiera” (transportation to the venue is provided)
 • September 27th – Cultural space “Tu jau zini Kur”, Riga, Tallinas Street 10
 • Participants from the 1st season are allowed to participate in the Standoff, except for the 1st place winner.
 • From the submitted video applications, the organizers will select 16 participants, whose video application, competence, and abilities meet the Standoff specification.
 • Each Standoff evening involves 2 Standoff pairs (2 participants in each), where, based on the jury vote, one winner from each pair is advanced to the next round.
 • In each Standoff, the participant performs 3 musical works (we recommend preparing more so you have a choice when responding to an opponent), no longer than 7 minutes each, to be performed alternately with their opponent.
 • Each Standoff participant will be evaluated by a jury – one music, one stage or journalism professional, visitors with voting tokens, one randomly chosen viewer each evening, and a joint team of the “Sansusī” association and “You Already Know Where”.
 • By participating in the Standoff, participants agree that they may be photographed and filmed. The materials will be used for the needs of the organizers and may be used publicly.

Standoff Goals

 • to promote the public interest in academic chamber music and its performers through a musically attractive stage format;
 • promote the diversification and authenticity of the general cultural event offer;
 • show the different personal and professional facets of musicians and promote the humanization of the academic environment.

Support for Standoff participants

 • Each Standoff participant will be able to receive a consultation from Standoff creators Armands Silinš Bergmanis and Uldis Trapenciers.
 • Participants who reside abroad on a daily basis, having contacted the organizers in advance, will be able to receive travel expense compensation.
 • If additional instrument rental is needed for the Standoff, contacting the organizers in advance, they will try to provide them to the extent possible;
 • Each Standoff participant will receive a fee of 100.00 EUR (one hundred euros, 00 cents) for participating in the Standoff before tax payment.
 • Each Standoff participant who is voted out will be entitled to a cake provided by the organizers.
 • The 1st place winner of the Standoff will receive a honorarium of 1000.00 EUR (one thousand euros, 00 cents) before tax payment and a guaranteed concert at the Sansusī festival in 2024.

In addition

 • All questions not agreed upon in the regulations can be sent in writing to the email kauslis@sansusi.lv or discussed with the organizers personally, by calling +371 29729188 (Armands Silinš Bergmanis)
 • The organizers will keep the personal data of the Standoff participants until the end of the “Sansusī Musicians’ Standoff”, i.e., October 1, 2023, and will not disclose them to third parties.
 • The Standoff is supported by the State Culture Capital Foundation and the Riga City Council