Nolikums / Noteikumi

Vispārējie jautājumi

 • “Sansusī mūziķu kautiņu turnīrs” (turpmāk tekstā Kautiņi) ir biedrības “Sansusī” un kultūrtelpas “Tu jau zini Kur” sadarbības projekts. 
 • Kautiņos var piedalīties ikviens, kam ir muzikālā izglītība, profesionāli mūziķi tai skaitā studējoši mūziķi.
 • Dalībai Kautiņos nav notiekts vecuma ierobežojums.
 • Lai pieteiktu savu dalību Kautiņiem, dalībniekiem ir jāiesūta speciāli Kautiņiem veidots pieteikuma video ar muzikāliem elementiem 3-4min. garumā. Pieteikšanās termiņš 2024. gada 15. martam plkst. 23:59 aizpildot anketu

 • Iesniedzot savu video pieteikumu, dalībnieki apliecina, ka varēs piedalīties katrā Stand-Off dienā, ja tiks izvēlēts iekļūšanai nākamajā kārtā. Ja dalībnieks kautiņa beigās neuzvarēs, viņš saņems vegānu kūku.
 • Nepieciešamības gadījumā organizatori nodrošinās dalībniekiem ceļa izdevumus līdz 200,00 EUR (divi simti eiro, 00 centi). Dalībniekiem, kas dzīvo ārpus Latvijas, organizatori palīdzēs atrast naktsmājas Rīgā
 • Šajā sezonā aprīlī, pirms kautiņu sākuma, būs divu dienu meistarklase ar profesionālu režisoru Viesturu Meikšānu ; darbnīcas mērķis ir sniegt komandas veidošanas un “apzinātas” skatuves klātbūtnes pieredzi.
 • Pasākumi notiks šādos datumos un vietās:
 • 2. un 3. aprīlī – meistarklase
 • 17.aprīlis – Kultūr telpa “Tu jau zini Kur”, Riga, Tallinas iela 10
 • 24. aprīlis – Kultūrtelpa “Tu jau zini Kur”, Rīga, Tallinas iela 10
 • 25. jūlijs –  Kultūrtelpa “Tu jau zini Kur”, Rīga, Tallinas iela 10
 • 11. augusts – Aknīste, festivāla “Sansusī” ietvaros (transports uz norises vietu tiek nodrošināts)
 • 22. augusts –  Kultūrtelpa “Tu jau zini Kur”, Rīga, Tallinas iela 10
 • 5. septembris –  Kultūrtelpa “Tu jau zini Kur”, Rīga, Tallinas iela 10
 • 16. septembris – Valmiera, pasākuma “Sansusī vakars Valmierā” ietvaros (transports uz norises vietu tiek nodrošināts)
 • 27. septembris –  Kultūrtelpa “Tu jau zini Kur”, Rīga, Tallinas iela 10
 • Kautiņos drīkst piedalīties arī 1. un 2. sezonas dalībnieki, izņemot 1. vietas ieguvēju.
 • Pēc iesūtītajiem video pieteikumiem organizatori atlasīs 16 dalībniekus, kuru video pieteikums un kompetence un spējas atbildīs Kautiņu specifikai. Ja būs nepieciešams, organizatori lūgs pretendentus apspriestiprināt dalību ar videozvana palīdzību.
 • Kautiņu laikā var spēlēt pilnīgi jebkāda veida instrumentu un mūzikas žanru.
 • Katrā Kautiņu vakarā ir paredzēti 2 Kautiņu pāri (katrā 2 dalībnieki), kur, pēc žūrijas balsojuma, no katra pāra viens uzvarētājs tiek virzītis uz nākamo kārtu. 
 • Katrā Kautiņā, dalībnieks atskaņo 3 muzikālus skaņdarbus (iesakām sagatavot vairāk lai atbildot pretiniekam ir no kā izvēlēties), ne garākus par 7 minūtēm, kurus izpildīt pamīšus ar savu pretinieku. 
 • Katru Kautiņu dalībnieku vērtēs žūrija- viens mūzikas, viens skatuves vai žurnālistikas profesionālis, pasākuma apmeklētāji ar balsojuma žetoniem, katru vakaru viens nejauši izvēlēts skatītājs un apvienotā biedrības “Sansusī” un “Tu jau zini Kur” komanda. 
 • Piedaloties Kautiņos, dalībnieki piekrīt, ka tie var tikt fotografēti un filmēti. Materiāli tiks izmantoti organizatoru vajadzībām, kā arī var tikt izmantoti publiski. 

Kautiņu mērķi 

 • caur muzikāli atraktīvu skatuves formātu sekmēt publikas interesi par akadēmisko kamermūziku un tās izpildītājiem;
 • veicināt vispārējā kultūras pasākumu piedāvājuma diversifikāciju un autentiskumu;
 • parādīt mūziķu dažādās personīgās un profesionālās šķautnes un veicināt akadēmiskās vides humanizēšanu. 

Atbalsts kautiņu dalībniekiem

 • Katrs kautiņu dalībnieks varēs saņemt konsultāciju no kautiņu veidotājiem Armanda Siliņa Bergmaņa un Ulda Trapenciera.
 • Nepieciešamības gadījumā organizatori nodrošinās dalībniekiem ceļa izdevumus līdz 200,00 EUR (divi simti eiro, 00 centi). Dalībniekiem, kas dzīvo ārpus Latvijas, organizatori palīdzēs atrast naktsmājas Rīgā.
 • Ja kautiņa norisei nepieciešama papildus instrumentu īre, sazinoties laicīgi ar organizatoriem, organizatori mēģinās iespēju robežās tos nodrošināt;
 • Katrs kautiņu dalībnieks saņems maksu 100.00 EUR (viens simts eiro, 00 centi) katru reizi, startējot kautiņos , pirms nodokļu nomaksas.
 • Katram kautiņu dalībniekam, kurš tiks izbalsots, pienāksies organizatoru sagādāta vegānu torte.
 • Kautiņu 1. vietas ieguvējs saņems honorāru 1000,00 EUR (viens tūkstotis, 00 centi) apmērā pirms nodokļu nomaksas un garantētu koncertu  festivālā “Sansusī” 2025.gadā.

Papildus

 • Visus jautājumus, kas nav atrunāti nolikumā var iesūtīt rakstiski uz epastu kauslis@sansusi.lv vai izrunāt ar organizatoriem personīgi, zvanot uz tālruni +371 29729188 (Armands Silinš Bergmanis) 
 • Organizatoru saglabās kautiņu dalībnieku personas datus līdz “Sansusī mūziķu kautiņu turnīra” beigām, t.i. 2024. gada 31.decembrim, un neizpaudīs tos trešajām personām.
 • Kautiņu norisi atbalsta Valsts kultūrkapitāla fonds un Rīgas dome.

General questions

 • The “Sansusī Musicians’ Standoff” (hereinafter referred to as Stadoff) is a joint project of the “Sansusī’ ‘ association and the cultural space “Tu jau zini Kur”.
 • Anyone with a musical education,professional musicians including music students, can participate in the Stadoff.
 • There is no age and grade limit for participation in the Standoff.
 • To register for the Standoff, participants must submit a 3-4 minute application video specifically created for the Standoff with musical elements. The application deadline is  23:59 on 15th March 2024 , by filling out the questionnaire:

 • https://www.youtube.com/watch?v=FBRH0bJ7M4o
 • By submitting their video application, participants confirm that they will be able to participate in every Stand-Off day, if selected to go to the next round. If not victorious at the end of a Stand-Off, the participant will receive a vegan cake.
 • If needed, the organisers will provide participants with travel expenses up to 200.00 EUR (two hundred euros, 00 cents). For participants living outside of Latvia, the organisers will help find accommodation in Riga
 • This edition will include a two-day workshop with Viesturs Meikšāns, a professional stage director and the organisers in April, before to start the Stand-off; the workshop aims to provide an experience of team building and ‘conscious’ stage presence
 • The Standoff will take place at the following dates and venues:
 • April 2nd and 3rd – on stage presence workshop
 • April 17th – Cultural space “Tu jau zini Kur”, Riga, Tallinas Street 10
 • April 24th – Cultural space “Tu jau zini Kur”, Riga, Tallinas Street 10
 • April 30th – Cultural space “Tu jau zini Kur”, Riga, Tallinas Street 10
 • May 8th – Cultural space “Tu jau zini Kur”, Riga, Tallinas Street 10
 • May 15th – Cultural space “Tu jau zini Kur”, Riga, Tallinas Street 10
 • May 22nd – Cultural space “Tu jau zini Kur”, Riga, Tallinas Street 10
 • June 5th – Cultural space “Tu jau zini Kur”, Riga, Tallinas Street 10
 • June 18th/19th – Riga Circus, Merķeļa street 4
 • Participants from the 1st and 2st season are allowed to participate in the Standoff, except for the 1st place winner.
 • From the submitted video applications, the organisers will select 16 participants, whose video application, competence, and abilities meet the Standoff specification. If needed, the organisers will ask the applicants to discuss through a video call.
 • The Stand-Off will be proceeded in both Latvian and English. Participants do not need to know Latvian to apply and take part in the Stand-Offs.
 • Absolutely any kind of instrument and music genre can be played during the Stand-Offs.
 • Each Standoff evening involves 2 Standoff pairs (2 participants in each), where, based on the jury vote, one winner from each pair is advanced to the next round.
 • In each Standoff, the participant performs 3 musical works (we recommend preparing more so you have a choice when responding to an opponent), no longer than 7 minutes each, to be performed alternately with their opponent.
 • Each Standoff participant will be evaluated by a jury – one music, one stage or journalism professional, visitors with voting tokens, one randomly chosen viewer each evening, and a joint team of the “Sansusī” association and “You Already Know Where”.
 • By participating in the Standoff, participants agree that they may be photographed and filmed. The materials will be used for the needs of the organizers and may be used publicly.

Standoff Goals

 • to promote the public interest in academic chamber music and its performers through a musically attractive stage format;
 • promote the diversification and authenticity of the general cultural event offer;
 • show the different personal and professional facets of musicians and promote the humanization of the academic environment.

Support for Standoff participants

 • Each Standoff participant will be able to receive a consultation from Standoff creators Armands Silinš Bergmanis and Uldis Trapenciers.
 • If needed, the organisers will provide participants with travel expenses up to 200.00 EUR (two hundred euros, 00 cents). For participants living outside of Latvia, the organisers will help find accommodation in Riga.
 • If additional instrument rental is needed for the Standoff, contacting the organizers in advance, they will try to provide them to the extent possible;
 • Each Standoff participant will receive a fee of 100.00 EUR (one hundred euros, 00 cents) each time they are competing in the Standoff, before tax payment.
 • Each Standoff participant who is voted out will be entitled to a cake provided by the organizers.
 • The 1st place winner of the Standoff will receive a honorarium of 1000.00 EUR (one thousand euros, 00 cents) before tax payment and a guaranteed concert at the Sansusī festival in 2025.

In addition

 • All questions not agreed upon in the regulations can be sent in writing to the email kauslis@sansusi.lv or discussed with the organisers personally, by calling +371 29729188 (Armands Silinš Bergmanis)
 • The organisers will keep the personal data of the Standoff participants until the end of the “Sansusī Musicians’ Standoff”, i.e., December 31st, 2024, and will not disclose them to third parties.
 • The Standoff is supported by the State Culture Capital Foundation and the Riga City Council.