Sansusī biedrības statūti

Reģistrēts biedrību un nodibinājumu reģistrā
Rīgā, 2013. gada 27. maijā
ar reģ. Nr. 40008210649

Statūtu grozījumi

Rīgā, 2020. gada 18. janvārī

S A N S U S Ī

s t a t ū t i

 1. nodaļa. Biedrības nosaukums.
  1.1. Biedrības nosaukums ir “Sansusī” (turpmāk tekstā – Biedrība).
 1. nodaļa. Biedrības mērķi.
  2.1. Biedrības mērķi ir:
  2.1.1. Mūzikas, laikmetīgās skatuves mākslas, starpdisciplinārās mākslas jaunrades veicināšana.
  2.1.2. Pasākumu un mākslas darbu producēšana.
  2.1.3. Kultūras apmaiņas veicināšana starptautiskā un vietējā mērogā.
  2.1.4. Piedalīšanās reģionu dzīves kvalitātes uzlabošanā un apkaimes attīstīšanā, īpaši Sēlijas reģionā.
  2.1.5. Jauniešu iesaistīšana kultūras procesu radīšanā un realizācijā.
 1. nodaļa. Biedrības darbības termiņš.
  3.1. Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.
 1. nodaļa Biedru iestāšanās Biedrībā, izstāšanās un izslēgšana.
  4.1. Biedrībā var iestāties jebkura rīcībspējīga fiziska persona un juridiska persona vai tiesībspējīga personālsabiedrība, iesniedzot rakstisku pieteikumu brīvā formā.
  4.2. Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem valde. Valdei pieteicēja lūgums ir jāizskata tuvākās sēdes laikā, taču ne ilgāk kā divu nedēļu laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža. Uz valdes sēdi, kurā izskata pieteicēja lūgumu, ir jāuzaicina pats pieteicējs un jādod viņam vārds sava viedokļa paušanai. Pieteicēja neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei motivēts lēmums rakstveidā jāpaziņo pieteicējam nedēļas laikā no tā pieņemšanas brīža.
  4.3. Valdes noraidošo lēmumu pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt biedru kopsapulcei. Ja arī biedru kopsapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par biedrības biedru, un viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc gada termiņa izbeigšanās.
  4.4. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības, rakstveidā paziņojot par to valdei.
  4.5. Biedru var izslēgt no Biedrības ar valdes lēmumu, ja:
  4.5.1. biedrs nepilda kopsapulces un valdes lēmumus;
  4.5.2. biedrs nepilda savus pienākumus un uzņemtās saistības;
  4.5.3. biedrs veic citu darbību, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto.
  4.6. Jautājumu par Biedrības biedra izslēgšanu valde izskata tuvākās sēdes laikā, uzaicinot izslēdzamo biedru un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei lēmums par biedra izslēgšanu no biedrības un šā lēmuma motivācija jāpaziņo rakstveidā izslēdzamajam biedram piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.
 1. nodaļa. Biedru tiesības un pienākumi.
  5.1. Biedrības biedriem ir šādas tiesības:
  5.1.1. piedalīties biedrības pārvaldē;
  5.1.2. saņemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar visu Biedrības institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem;
  5.1.3. piedalīties visos Biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par biedrības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli.
  5.2. Biedrības biedru pienākumi:
  5.2.1. ievērot Biedrības statūtus un pildīt biedru sapulces un valdes lēmumus;
  5.2.2. ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērķu un uzdevumu realizēšanu.
  5.3. Saistības biedram var noteikt ar biedru sapulces vai valdes lēmumu. Nosakot biedram saistības, kas atšķiras no citu biedru saistībām, ir nepieciešama šā biedra piekrišana.
 1. nodaļa. Biedrības struktūrvienības.
  6.1. Ar biedru sapulces lēmumu var tikt izveidotas Biedrības teritoriālās un citas struktūrvienības.
  6.2. Struktūrvienības darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar Biedrību regulē struktūrvienības nolikums, ko apstiprina Biedrības biedru sapulce.
 1. nodaļa. Biedru sapulces sasaukšana un lēmumu pieņemšana.
  7.1. Biedru sapulce ir augstākā Biedrības lēmējinstitūcija.
  7.2. Biedru sapulcē ir tiesīgi piedalīties Biedrības biedri. Biedri var piedalīties biedru sapulcē tikai personīgi.
  7.3. Kārtējā biedru sapulce tiek sasaukta vienu reizi gadā – ne vēlāk kā līdz 31. martam.
  7.4. Ārkārtas biedru sapulce var tikt sasaukta pēc valdes iniciatīvas, vai ja rakstveidā to pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa Biedrības biedru, norādot sasaukšanas iemeslu.
  7.5. Biedru sapulce tiek sasaukta ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sapulces, nosūtot katram biedram rakstisku uzaicinājumu.
  7.6. Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse no biedriem.
  7.7. Ja biedru sapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, trīs nedēļu laikā tiek sasaukta atkārtota biedru sapulce, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo biedru skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi biedri.
  7.8. Biedru sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā puse no klātesošajiem biedriem. Lēmums par statūtu grozījumiem, Biedrības darbības izbeigšanu un turpināšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā divas trešdaļas no klātesošajiem biedriem.
 1. nodaļa. Izpildinstitūcija.

8.1. Biedrības izpildinstitūcija ir valde, kas sastāv no trim valdes locekļiem.

8.2. Valdes locekļi no sava vidus ievēl valdes priekšsēdētāju, kurš organizē valdes darbu.

8.3. Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav ekskluzīvā biedru sapulces kompetencē.

8.4. Valdes locekļi ir tiesīgi pārstāvēt Biedrību katrs atsevišķi.

9. nodaļa. Revidents.
9.1.Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents, kuru ievēl kuru ievēl biedru sapulce uz vienu gadu.
9.2. Biedrības revidents nevar būt Biedrības valdes loceklis.
9.3. Revidents:
9.3.1. veic Biedrības mantas un finanšu līdzekļu revīziju;
9.3.2. dod atzinumu par Biedrības budžetu un gada pārskatu;
9.3.3. izvērtē Biedrības grāmatvedības un lietvedības darbību;
9.3.4. sniedz ieteikumus par Biedrības finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu.|
9.4. Biedrības sapulce apstiprina Biedrības gada pārskatu tikai pēc Revidenta atzinuma saņemšanas .

10. nodaļa. Biedra nauda.
10.1. Valde izstrādā biedru naudas maksāšanas kārtības noteikumus.

Statūti ar grozījumiem, kas apstiprināti biedrības kopsapulcē Rīgā, 2020. gada 18. janvārī